Функционални храни:  Съвременни Цели на Храненето

Функционални храни: Съвременни Цели на Храненето

Първоначално човешкото хранене е било насочено основно към оцеляване и задоволяване на глада. С времето, науката за хранене започва да изисква хранителна безопасност и подчертава значението на качествената и безопасна храна. В наши дни, с развитието на медицината, целите на храненето са ориентирани към поддържане на физическото и психическо здраве, намаляване на риска от заболявания и предотвратяване на тяхното развитие.

Концепция за Функционални Храни

Функционалните храни са създадени, за да подобрят здравословното състояние и да намалят риска от заболявания. Те не само осигуряват хранителни вещества, но също така благоприятстват една или повече функции в организма. Тези храни могат да бъдат модифицирани чрез добавяне или премахване на определени компоненти или чрез комбинация от различни технологични методи. Функционалните храни са предназначени както за общата популация, така и за специфични групи от населението по възраст, генетична предразположеност или здравен риск.

Научни Изследвания и Маркери

Науката за функционалните храни започва в Япония през 1980 г., по-късно се развива в САЩ и Европа. Изследванията включват ин витро проучвания, клетъчни култури, експериментални модели и проучвания при хора, за да се идентифицират механизмите на взаимодействие между активните хранителни компоненти и таргетните функции в организма. Целта е да се идентифицират и валидизират маркерите на таргетните функции и да се определят техните възможни модификации, както и да се оцени безопасността на функционалната храна и нейните компоненти.

Видове Маркери

  • Маркери за хранителен прием: Например, повишеното ниво на фолат в еритроцитите е маркер за хранителен прием на фолиева киселина.
  • Маркери на биологичния отговор: Нива на метаболити, протеини или ензими в телесните течности. Например, редукцията на плазмения хомоцистеин в отговор на прием на фолиева киселина.
  • Маркери на междинния резултат: Измерване на директен биологичен резултат. Например, дължината на стеснението на каротидната артерия, измерена с доплер, като индикатор за кардиоваскуларна болест.

Изисквания към Функционалните Храни

Функционалните храни трябва да отговарят на всички стандарти за хранителна безопасност, подобни на тези за лекарствена безопасност. Оценката на безопасността включва определяне на точния интервал на хранителен внос, за да се предотвратят нежелани ефекти както при недостатъчен, така и при свръх прием. Необходими са и научни постмаркетингови наблюдения за оценка на очаквания клиничен ефект и честота на нежелани странични реакции.

Таргетни Области за Въздействие

Според Европейския консенсус, функционалните храни имат значимо въздействие върху следните таргетни области:

  • Растеж и развитие (интраутеринно и постнатално)
  • Обмяна на веществата
  • Антиоксидантна защита
  • Кардиоваскуларна система
  • Интестинална физиология
  • Поведенчески и психологически функции

Медицинската практика е доказала връзката между промените в хранителния внос, ниската физическа активност и небалансираното хранене със съвременни социалнозначими заболявания като затлъстяване, диабет тип 2 и остеопороза. Количеството на макронутриентите в хранителния режим определя субстратния метаболизъм в организма. Оптимално балансираната диета включва въглехидрати, белтъчини и мазнини, които са разделени на различни видове в зависимост от химическия им състав и физиологичното им въздействие върху организма.

 

За повече информация и консултации относно функционалните храни, тяхното приложение и индивидуална оценка, моля свържете се с мен.

Бъдете здрави и се грижете за себе си!