ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТ НА ДАННИ НА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ

лични данни на субекта на данни:

Долуподписаният/ата (изписват се трите имена по лична карта)

Име

Презиме

Фамилия

Адрес по лична карта:

Град/Селище

Пощенски код

Държава

Имейл адрес

Телефон / Мобилен номер

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.cndiets.com  и като пряк потребител на услугата на администратора във връзка с направена от мен поръчка за услуга, извършвана от специалисти на администратора, относно предоставяне на консултации, за изготвяне на индивидуален здравословен и хранителен режим или здравословна програма за хранене,

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна и разрешавам на администратора:

„МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204045105, със седалище и адрес на управление:  гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Скакавец №51, с управител МАРТИНА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА,

Извършвайки дейността си „МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204045105, със седалище и адрес на управление:  гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Скакавец №51, с управител МАРТИНА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница https://cndiets.com/ се притежава от  „МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 204045105 и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. МАРВЕЛ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

За контакт с длъжностното  лице по защита на личните данни:

Име: Мартина Филипова

Пловдив, ул. Кукуш 20, ж.к. Христо Ботев – север, Кабинет по диетология Измирлийска или гр.Сакоков, ул.Скакавец 51, седалище „Марвел България“ ЕООД

Електрона поща: cndiets.izmirliyska@gmail.com

Тел: +359894425663

Личните данни, които обработваме:

Посочват се необходимите данни за здравословното състояние на субекта на данни и допълнителни лични данни, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на субекта на данни:

Дата на раждане:

dd-mm-yyyy

Пол:

Мъжки

Женски

Какви са Вашите цели?

Отслабване

Напълняване

Подобряване на здравето

Нов здравословен живот

Други

Посочва се

Тегло към днешна дата (кг)

Посочва се

Ръст към днешна дата (см)

Посочва се

Каква е обиколката на талията? (см)

Посочва се

Страдате ли от здравословни проблеми?

Да

Не

Ако-да, какви?

Посочва се

Страдате ли от хранителна алергия/непоносимост?

Да

Не

Ако-да, към какво?

Желаете ли някои храни да бъдат изключени от храненето Ви?

Да

Не

Ако-да, кои и защо?

Посочва се

Други предпочитания:

Посочва се

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Когато един клиент изиска консултация от дружеството, без да поръча съответния продукт или услуга, тоест преди да бъде сключен договор, това са пред договорни отношения, като основанието за обработка на личните данни, предоставени по време на тези отношения е легитимен интерес на дружеството.

Когато е налице сключен договор за някоя от предоставените услуги или направена поръчка, личните данни, които се предоставят от клиента на дружеството в рамките на правоотношението, се обработват на основание изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

Обработването на т.нар. ,,чувствителни данни’’, получени от дружеството от субектите, е необходимо с цел предоставяне на качествена и пълна услуга при изпълнение задълженията на дружеството.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни на клиентите на дружеството се обработват за следните цели:

за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на права по сключен договор;

за целите на счетоводното отчитане на получени суми по сключен договор;

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

имена, ЕГН и/или дата на раждане, имейл и телефон, постоянен адрес, се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на правоотношението с оглед общата петгодишна давност, уредена в Закона за задълженията и договорите;

данни, получени при консултации, след които не е сключен договор, респ. направена поръчка – за срок от две години;

фактури и счетоводни документи – за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят съгласно чл.12 от Закона за счетоводството.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на МАРВЕЛ, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Всички ангажирани по трудово правоотношение в дружеството лица имат право да обработват личните данни на клиентите от името на дружеството.

Обработващи лични данни, предоставени от дружеството, са също и счетоводителят и адвокатът, както и всички други лица, с които дружеството има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни. Данните могат да бъдат предоставени и на компетентните държавни органи с оглед изпълнение на възложените им с нормативен акт правомощия.

КАКВИ ПРАВА ИМАТ КЛИЕНТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И КАК МОГАТ ДА ГИ УПРАЖНЯТ?

Субектът на личните данни при поискване има право да получи цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от него данни.

Субектът на личните данни има право да изиска от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това.

Субектът на личните данни има право да направи възражение срещу обработването и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни и до компетентния съд при незаконосъобразно обработване на данните.

Субектът на личните данни има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време, когато данните са предоставени на основание съгласие.

Субектът на личните данни има право да бъде информиран за последствията от не предоставянето на съгласие за обработка на личните му данни.

Субектът на личните данни има право да бъде информиран за целите и сроковете на обработването на личните му данни, както и дали дружеството има намерение да обработва данните за цел, различна от тези, за които са събрани, както и при промяна на целите на обработка.

Субектът на личните данни има право да бъде информиран за корекция в индивидуализиращите белези на дружеството. Информирането се осъществява чрез официалния уебсайт на дружеството, а именно “ https://cndiets.com/ .

Субектът на личните данни има право да получава копие от събраните му лични данни.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора.

Субектът на личните данни има право данните му да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Всички искания за предоставяне на информацията за обработка на данните му, копие от обработваните му данни, за заличаване на лични данни, за преносимост на лични данни, коригиране и оттегляне на съгласие, се оформят в писмен вид, подписват се от клиента и се предават за обработка на електронен адрес https://cndiets.com/ или на адреса на управление на дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно основанието за обработка, три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите на възражение до КЗЛД и до компетентния съд.

ДЕФИНИЦИИ

„Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатори или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

„Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор на лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка.

„Регистър на лични данни” означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

,,Обработващ лични данни’’ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора – счетоводител и други.

„Съгласие на физическо лице” означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

,,Субекти на лични данни’’ са физически лица – клиенти, служители.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в МАРВЕЛ, моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: cndiets.izmirliyska@gmail.com

по пощата: гр. Пловдив, ул.Кукуш20, ж.к. Христо Ботев – север или гр. Самоков, ул. Скакавец 51, за Длъжностното лице за защита на данните.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм прочел, запознат съм, съгласен съм и приемам без възражения Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора „МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и че давам изрично писмено съгласие с попълнената от мен декларация, моите лични данни, както и тези със специална и чувствителна информация, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД“, за постигане на целите на администратора, посочени изрично в тази декларация. Декларирам, че преди да дам съгласието си, аз съм бил информиран на сайта за това, както и че съм съгласен с онлайн начина на подписване и изпращане на този документ, подробно посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

ЗАПОЗНАТ СЪМ, че имам правото да оттегля изрично даденото си съгласие с тази декларация до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта знам, че мога да използвам възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.cndiets.com

ЗАПОЗНАТ СЪМ, че след завършване на плащането на поръчката с индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието ми не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката на такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  Съгласен съм, че в случай, че подам декларация за оттегляне на съгласието ми след плащането на поръчката, то правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента или пък независимо дали е изпълнена или не – ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът и няма да му се връща заплатената сума за услугата.

С попълването и подаването на тази декларация се приема, че клиентът е дал своето информирано съгласие на “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и на неговите специалисти по хранене и диетика, както и декларира следните обстоятелства:

А) Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

Б) Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.

В) Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.

Г) Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по б. Б, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

Д) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.

Е) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск.

Ж) Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар – специалист.

КЛИЕНТЪТ  е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай – лично посещение, преглед и изследване при специалисти.

КЛИЕНТЪТ е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им.

КЛИЕНТЪТ е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.

КЛИЕНТЪТ е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.

КЛИЕНТЪТ е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на уебсайта www.cndiets.com , има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално

КЛИЕНТЪТ е информиран и е съгласен, че доставчикът “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение.

Други цели, за които администраторът ще събира и обработва данните на родителя и детето по тази декларация, могат да включват:

  1. A) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Б) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

В) за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “МАРВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Г) Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 9 букви „а“, „б“ и „в“ от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

Давам съгласие и желая да получавам полезна информация

Новини, Промоции, Събития и др.

ПОДПИШИ И ИЗПРАТИ

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.